HISTÓRIA PODNIKANIA

Miroslav DrobnýNajstarším písomne doloženým predkom, nestorom rodu Drobných je Martin Drobný,

ktorý sa narodil okolo roku 1710 v Dolnej Krupej. Zrejme patril k miestny obyvateľom, hoci staršie matričné záznamy jeho priezvisko neevidujú. Sú však vedené veľmi nespoľahlivo, pretože po dobu niekoľkých desaťročí farári urobili množstvo zápisov bez uvedenia priezviska rodičov. O Martinovom sociálnom postavení takisto neexistujú žiadne informácie, dá sa však predpokladať, že sa živil roľníckou prácou tak ako väčšina jeho spoluobyvateľov. Na Martinov osude a osud jeho potomkov sa azda najväčšmi podpísal fakt, že sa oženil celkom trikrát a splodil spolu dve desiatky potomkov – s prvou manželkou Katarínou desať, z toho išlo po dva razy o dvojičky, s druhou manželkou Máriou sedem a s poslednou, s Magdalénou troch. Aj keď je isté, že všetky deti sa nedožili dospelosti, rodina bola aj na vtedajšie pomery neobvykle početná a nemohla dať všetkým rovnakú šancu na založenie si svojho zázemia v prostredí rodnej dediny. Do takejto situácie prišlo vhod, že majitelia panstiev na juhu Slovenska pozývali do opustených dedín obyvateľstvo z menej postihnutých oblastí, aby sa tam usadili, obrábali pôdu a zakladali si vlastné rodiny. Tak to bolo aj v prípade Komjatického panstva, jednej z dôležitých protitureckých pevností, ktorá bola navyše vydrancovaná Rákocziho protihabsburskými povstaniami, vtedy v majetku Forgáčovcov.

Pavol Drobný,

syn Martina z Dolnej Krupej, je teda zakladateľom komjatickej vetvy Drobných. Jeho potomstvo v sledovanej rodovej línii sa v Komjaticiach udržalo a zotrvalo až do druhej polovice 19. storočia (bádanie o pokračovaní komjatických Drobných do súčasnosti sa neuskutočnilo, preto sa nevie, či sa odsťahovali, alebo či vymreli). O sociálnom postavení Pavlovej rodiny existujú len minimálne informácie. Podľa povolania jeho potomkov sa dá predpokladať, že patril k miestnym želiarom (domkárom). Pozornosť si však zaslúži záznam o Pavlovej smrti. Zomrel vo veku 80 rokov a vďaka farárovej poznámke, že hoci býval v Komjaticiach, pochádzal z Dolnej Krupej, bolo možné v pátraní po pôvode rodu úspešne pokračovať ďalej. Zo záznamu sa zistilo, že Pavol zrejme po smrti svojej manželky v roku 1820 žil ako vdovec v miestnom starobinci (je označený ako xenodochialista), ktorý spolu so sirotincom založili noví majitelia Komjatíc Grasalkovičovci. Pavol však nezomrel prirodzenou smrťou, doslova sa píše, že zmizol vo vodách rieky Nitra, keď z nej čerpal vodu.

Ján Drobný (Joannes Drobny)

sa narodil ako štvrté dieťa Pavla Drobného z Dolnej Krupej a jeho manželky Márie Repkovej 6. januára 1787 v Komjaticiach. Jánovou manželkou sa stala Anna Zreniková a spolu priviedli na svet šesť detí.

Kým pri predchádzajúcich generáciách Drobných nebolo možné pre nedostatok informácií rekonštruovať ich sociálne postavenie, o Jánovi Drobnom a jeho rodine to neplatí. Sú to predovšetkým záznamy o narodení jeho detí, v ktorých je uvedené aj povolanie otca. Prvý záznam pochádza z apríla 1821 (išlo o narodenie a krst jeho dcéry Márie) a uvádza sa v ňom, že Ján bol pastierom (uvedené lat. opilio). O mesiac neskôr, keď Mária zomrela, farár poznamenal, že Ján bol panským voliarom, pastierom panských volov (uvedené lat. boarius dominalis). O rok neskôr sa opäť uvádza, že bol voliarom (uvedené lat. boarius). Pri narodení jeho predposledného dieťaťa v roku 1823 sa o ňom dozvedáme, že bol sluhom (uvedené lat. famulus), ale o päť rokov neskôr pri narodení dcéry Anny (Anna Drobni, 1. január 1828), že bol zas povozníkom (uvedené lat. auriga).Z tohto výpočtu vyplýva, že Ján sa najskôr živil pasením a chovom panských volov (vtedajšími majiteľmi Komjatíc boli Grasalkovičovci) a len postupne došiel k vlastným. Voly zapriahal a využíval na prepravu tovaru (tzv. povozníctvo alebo furmanstvo). Povozníci s volmi sa odlišovali od povozníkov s koňmi. Preto jedných nazývali voliarmi, druhých zas koniarmi. Koncom 19. storočia sa povozníctvo stalo živnosťou. Boli to tzv. špeditéri, ktorí sa špecializovali na dodávanie paliva najmä úradom v mestách a na sťahovanie obyvateľov. Povozníci zamestnávali aj kočišov a paholkov za mzdu. Povozníctvo ako zdroj zárobkovej činnosti postupne zanikalo následkom rozširovania železničnej siete.

Syn Jána Drobného, František Drobný

sa spočiatku živil ako sluha a v sobášnom zázname bol označený ako želiar, neskôr si však získal dôveru obce a začal slúžiť ako poľný hájnik (uvedené lat. campi custodes). V zázname o jeho úmrtí sa o ňom už píše, že bol správcom urbára, urbárskym gazdom, šafárom (uvedené lat. villicus), čo bola najvyššia funkcia, ku ktorej sa mohol vo svojom postavení hájnika prepracovať. Zrejme vďaka nej mohol poskytnúť vzdelanie svojim synom, z ktorých jeden - Ján Drobný, ďalší článok v sledovanej línii Drobných – je evidovaný ako kováč. Z matričných záznamov je možné rekonštruovať obraz o ňom ako o rodinne založenom mužovi, ktorý dal svojej manželke lásku, deťom najlepšie vzdelanie a obci svoju pracovitosť a schopnosti.

Rudolf Drobný

Podnikanie v obore kováčstvo sa potom stalo živobytím pre štyri nasledujúce generácie Drobných. Po Jánovi ho prevzal jeho syn Rudolf Drobný a neskôr aj vnuk Ján a jeho potomstvo. V tomto slede generácií je dôležitým práve Rudolf, ktorý si vzal za manželku dievča z neďalekej dediny Hul (v súčasnosti v novozámockom okrese) a žil s ňou začas v dedine Brehy, no potom sa natrvalo usadil v susednej obci Tekovská Breznica. Takto môžeme vymedziť breznickú vetvu Drobných, na ktorej počiatku stojí práve Rudolf Drobný. Jeho potomkovia v Tekovskej Breznici žijú dodnes.

Potomstvo Jána Drobného,

Rudolfovho syna, sa narodilo v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Podstatná časť z Jánových detí opustila Tekovskú Breznicu a usadila sa so svojimi rodinami v lokalitách stredného Slovenska (v Žiari nad Hronom, Prievidzi, Lučenci a Brezne). Ladislav Drobný syn Jána Drobného pracoval ako novodobý kováč – zvárač v ZŤS Lučenec a zároveň ako učiteľ v Autoškole. V Lučenci sa narodil probant tohto výskumu, Miroslav Drobný, ktorý od roku 1992 podniká.

Dátum 1. január 1828 a povoznícke podnikanie Jána Drobného bol začiatkom podnikania rodu Drobný, na ktorý oficiálne nadviazal v roku 1992 Miroslav Drobný.